Universiteitsraad

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de RuG en is de gesprekspartner van het College van Bestuur. De U-raad bestaat uit 24 leden: twaalf personeelsleden en twaalf studentleden. De personeelsgeleding wordt één keer in de twee jaar gekozen en bestaat uit één fractie: de Personeelsfractie. De studentengeleding wordt gekozen door middel van jaarlijkse verkiezingen. De Universiteitsraad heeft een dagelijks bestuur, het Presidium, dat bestaat uit een voorzitter (van de personeelsgeleding) en een vicevoorzitter/secretaris (een student).

Voor de studenten van de U-raad is het belangrijk contacten te onderhouden met de faculteiten en de facultaire gremia om zo op de hoogte te blijven van wat er binnen de universiteit speelt. Ook kan het voor decentrale gremia van belang zijn te weten wat er zich op centraal niveau en op andere faculteiten afspeelt. Zodoende woont één studentlid van de U-raad de ProMed vergaderingen bij.

Dit jaar wonen Wiebe Dam (SOG) en Robbert-Jan van de Werken (Lijst Calimero) de vergaderingen van ProMed bij.